Sunday, May 15, 2016

72 - ఖండకావ్యము - 23 (పనస పొట్టు కూర)

పనస పొట్టు కూర
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు : 
నాకు "మిథునం" సినీమాలో అప్పదాసు గుర్తుకు వస్తాడు. 

రచన : భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్


ఆ.వె.  ఆంధ్ర ప్రాంతమందు అదిరెడు కూరండి !
కోనసీమ రుచులు కోరుకొనిన
మోజుపడుచు తినగ భోజనప్రియు లెల్ల
పనసపొట్టు కూర మనసు నింపు!

ఆ.వె.  సన్న సెగల పైన సబబుగా నుడికించి
పుల్ల బెల్లమునకు పొట్టు కలిపి
పోపు కలుప చాలు పొట్టుపై ఘుమఘుమ
పనస పొట్టు కూర మనసు నింపు!మిస్సన్న గారి వ్యాఖ్య మే 14, 2016 10:51 [AM]
పనసకాయ దెచ్చి పదునైన కత్తితో
జీలకర్ర వోలె చితుక కొట్టి
ఆవ బెట్టి వండ నదరదా ఆకూర
లొట్ట లేసి తినమ పట్టుబట్టి.

భళ్లమూడివారూ పసందైన కూరలరుచి చూపించారు. అభినందనలు.

Thursday, May 5, 2016

71 - ఖండకావ్యము - 16 (ఋతుచక్రము)


కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు : ఋతుచక్రము


రచన : లక్ష్మీదేవి

వసంతఋతువు -
ఉ. 
వేచె విభుండు వచ్చునని వేయి నిరాశలఁ గాలఁ దన్నుచున్
పూచిన సన్నజాజులను పొందిక కొప్పునఁ జుట్టి, గంధముల్
వీచెడు గాలులందు నిడి, ప్రేమగ స్వాగతగీతి కోయిలన్
దాచిన గొంతుతో పలికెఁ, దా వనకన్య వసంతురాకకై.
గ్రీష్మఋతువు -
చం. 
భగభగ మండు టెండలకు బావులు, కాలువలెండిపోవగా,
దగఁ గొని, నీడకోరి, రహదారులఁ సాగెడు గడ్డురోజులన్
సెగలను తాళలేక యిల జీవులు వాడి తపింప, గ్రీష్మమున్
పగను శపించుచుండిరిక పంతముతో నసహాయ మానవుల్.
వర్షఋతువు -
చ. 
చిటపట సద్దు చేయుచును చేరును జల్లులు నింగి వీడుచున్,
పటపట రేకు పైఁ సడుల, పచ్చని చెట్టులు తానమాడ, తా
మటునిటు సాగు కాలువల యందున నల్లరి పిల్లమూకలన్
కటువుగ పెద్దలెల్ల యిడు గర్జన పోలెడు మేఘమాలికల్
దిటవుగ నిండునాకసము, దిక్కదె వర్షపు వేళ జీవికిన్.
శరదృతువు -
ఉ. 
చల్లని వెన్నెలెల్ల యెడ సైయను జంటల కాంక్షమాడ్కినిన్,
చల్లని పిండులో యనగ, జాజుల మల్లెల పాన్పులో యనన్,
తెల్లని పాల సంద్రమన దిక్కులముంచెను, తేటగా నదుల్
పల్లెల పట్టణమ్ములను పారెను పంటల దాహమార్చుచున్.
హేమంతఋతువు -
చం. 
చలిపులి మెత్త కత్తులనుఁ జంపుచునుండగ వృద్ధకోటి, లో
పలకునుఁ జేర వెచ్చనగు పానుపుకోరుచుఁ ,బంటదుప్పటుల్
పలుచగ భూమిఁ గప్పె, నెల ప్రాయము కాచెను నెల్ల జంటలన్,
తెలి విరులెల్ల తీర్చె నిక తీరగు చుక్కల నింగిగా నిలన్.
శిశిరఋతువు -
ఉ. 
పత్రములెల్ల రాల్చి నవపల్లవ కోమల శోభఁ గోరుచున్
చిత్రము చేయునా శిశిరజృంభణ హేల! సదా చలించు, నే
మాత్రము దారి తప్పదు సుమా, ఋతుచక్రము! పెక్కు భంగులన్
గాత్రము మార్చునీ పృథివి కన్నుల పండుగగాగఁ జేయుచున్.

Monday, May 2, 2016

70 - ఖండకావ్యము - 15 (తెలుఁగు వెలుఁగు)

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

రచన : మిస్సన్న (దువ్వూరి వేంకట సరసింహ సుబ్బారావు)

పాప నవ్వువోలె పాల మీగడ వోలె
మంచి గంధ మట్లు మల్లె లట్లు
వీణ పాట రీతి విన సొంపుగా నుండు
తీయ తేనె లొలుకు తెలుఁగు పలుకు.భోజనమ్ము నందు బొబ్బట్లు పులిహార
పనసపొట్టు కూర పచ్చిపులుసు
ఆవకాయ ఘాటు లాపైన గోంగూర
తినిన జిహ్వ లేచు తెలుఁగు రుచుల.ఆంధ్రమందునైన అమెరికాలో నైన
వెలుఁగులీను చుండు తెలుఁగు పలుకు
మనిషి దూరమైన మమతలు మాయునా
మైత్రి మహిమ మిన్న ధాత్రి లోన.