Friday, February 27, 2015

50 - పద్యరచన - 832 (గళ్ళనుడికట్టు)


కవిమిత్రులారా,  పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/26/2015 12:13:00 [AM]
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి చెప్పారు...
భాషయందు పట్టు బాగుగా చూపెట్టు
కళయె పట్టుబడును కలము బట్టి
అడ్డనిలువు గనుచు నా గళ్ళనుడికట్టు
పట్టుబట్టి నింపు వారికెపుడు.
ఫిబ్రవరి 26, 2015 8:30 [PM]

లక్ష్మీదేవి చెప్పారు...
పదములపైన పట్టు గల వారును, భాషనుఁ బ్రేమతో సదా
ముదమగురీతులందు నొక మోహన వాగ్ఝరి గల్గువారునున్,
కదములు త్రొక్కగల్గు బలు కైతల గుఱ్ఱములెక్కువారు, నీ
పదచతురంగకేళినిక బల్వురు మెచ్చగ నింపుచుండరే!

Tuesday, February 24, 2015

49 - పద్యరచన - 821 (బొప్పాయి)

కవిమిత్రులారా,పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/14/2015 12:05:00 [AM]

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :
subbarao చెప్పారు...
పండది జూడగా మిగుల పక్వము నొందుచు నెఱ్ఱ గా నునై
అండము లెన్నియో కలిగి హర్షము నీయుచు నందమై మఱిన్
మెండుగ నిచ్చుగా నిలను గుండెకు బాగుగ శక్తి పుంజమున్
బొండము వోలెయా ఫలము బొప్పయి నామము పేర నుండెగా

గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి చెప్పారు...
గొప్పగ నుండును రుచియే
చప్పున పండిన ఫలమును చక్కెర తోడన్
కప్పున కలిసిన ముక్కల
బొప్పాయిని తినగ మిగుల పొట్టకు హాయౌ.
ఫిబ్రవరి 14, 2015 8:44 [AM]

Tbs Sarma చెప్పారు...
ఎబిసిడి విటమిన్లు హెచ్చుగ నుండగ
తరచుగ తినుచుండ తనివి దీర
యాకలి పుట్టించు, నందము పెంచును
మోమున గుజ్జును మెత్తు చుండ,
పత్రముల్ పనిచేయు పదునుగ డెంగ్యూ జ్వ
రంబున జనులకు, రక్త వర్ణ
ము రుధిర మందున పొదలు కొనును,
రక్తపోటుకు పచ్చి యుక్త మగును,
జలుబు, చెవిపోటు, తామర, మొలల, కీళ్ళ
నొప్పు లందు ఫ్లూ జ్వరమున నొప్పు నోయి
కామ భావనోత్ప్రేరక కారకంబు
కనగ కల్పవృక్ష మనగ కనుల ముందు.
ఫిబ్రవరి 14, 2015 2:23 [AM]

Sunday, February 22, 2015

48 - సమస్యా పూరణం - 1596 (కందములను వ్రాయు కవులు గాడిదలు గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కందములను వ్రాయు కవులు గాడిదలు గదా."
ఈ సమస్యను సూచించిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/13/2015 12:10:00 [AM]

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యం  :
ఛందోగుణములనెంచక
సందర్భోచిత విషయము చర్చింపకనే
చిందులు వేయుచు నొప్పని
కందములను వ్రాయు కవులు గాడిదలు కదా!
ఫిబ్రవరి 13, 2015 3:51 [PM]

Saturday, February 21, 2015

47 - పద్యరచన - 825 (ఉల్లిపాయ)కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/18/2015 12:05:00 [AM]
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యం  :

గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి చెప్పారు...
ఉల్లట్టు లుప్మలందున
అల్లనవంకాయకూర లాలున గలుపన్
పుల్లని గోంగుర నుల్లిని
చల్లన్నములోన దినగ చాలా రుచియౌ.

Friday, February 20, 2015

46 - పద్యరచన - 815 (సూర్యకాంతం)

కవిమిత్రులారా,పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/08/2015 12:05:00 [AM]
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :


subbarao చెప్పారు...
గంప గయ్యాళి వేషాన గటువు గలిగి
యెంత మందినో బాధించు నింతి గాను
సూర్య కాంతమ్మ ! నీవిల బేర్వ డసితి
వి మఱి వందన ములునీకు వేయి యిడుదు
ఫిబ్రవరి 08, 2015 2:03 [AM]

A.Satyanarayana Reddy చెప్పారు...
అత్తపాత్రలందు నధికమౌ ప్రతిభతో
తెలుగు చిత్ర సీమ వెలిగె నామె
పిండి వంటలెన్నొ ప్రేమతోఁ బంచుచు
తోటి నటుల మదిని దోచుకొనియె
ఫిబ్రవరి 08, 2015 11:16 [AM]

Wednesday, February 18, 2015

45 - పద్యరచన - 823 (సుందరి)

కవిమిత్రులారా,పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 2/16/2015 12:05:00 [AM]
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

Chandramouli Suryanarayana చెప్పారు...
సుందర వదనను వచ్చితి
నందములందించి నిన్నునలరింపంగన్
పొందుమెనలేని సుఖముల
నెందులకీ తపము చేరుమీకౌగిలిలో
ఫిబ్రవరి 16, 2015 12:27 [AM]