Monday, December 29, 2014

44 - న్యస్తాక్షరి-21 (బమ్మెర పోతన)

కవిమిత్రులారా, ఈనాటి పద్యరచనకు: 
అంశం- బమ్మెర పోతన.
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల.
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘భా’
రెండవ పాదం ఆఱవ అక్షరం ‘భా’
మూడవ పాదం పదవ అక్షరం ‘భా’
నాల్గవ పాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘భా’
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 12/29/2014 12:10:00 [AM]

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :
జిగురు సత్యనారాయణ చెప్పారు...
భాగవతమ్ము వ్రాసె కవి బమ్మెర పోతన తేనెలూరగన్
సాగెడి భక్తి భావమున చక్కని చక్కెర చిందినట్టులన్
బాగుగ నుండెనో మనది భాగ్యము పుట్టెను తెన్గు గడ్డపై
నాగలి బట్టి పద్యములు నాటెడు వాడిట భారతీ కృపన్
డిసెంబర్ 29, 2014 1:24 [AM]

గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి చెప్పారు...
భారము నీదటంచు తన పల్కుల మూలము నీవెయంచు తా
మీరిన భక్తి భావమున మేలుగ దల్చుచు రామచంద్రునే
పారగ పాతకమ్ము విన భాగవతమ్మును వ్రాసినాడుగా
కోరక రాజభోగములు గొప్పగ పోతన " భాగ్యవంతుడే ".
డిసెంబర్ 29, 2014 9:35 [PM]

Saturday, December 20, 2014

43 - పద్యరచన - 770 (మల్లెపూవు స్వగతము)కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము
“మల్లెపూవు స్వగతము”
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 12/19/2014 12:05:00 [AM] 

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

sailaja చెప్పారు...
కళ్ళకు హాయిని గూర్చెద
పళ్ళెర మందున్ననేను పరిమళ మిత్తున్
గుళ్ళో నిత్యము దేవుని
మెళ్ళో హారముగ నేను మెరిసిన చాలున్!!!
డిసెంబర్ 19, 2014 6:43 [PM]

K Eswarappa చెప్పారు...
పూజకుగుర్తురో,వదలిపూర్తిగశోభనమందుజేర్తురో,
మోజునకొప్పునుంచెదరో,ముద్దుగవాల్జడకండగూర్తురో
ఫోజులనాయకుల్మెడకుపొందుగనుంతురొ,దండబేర్చి,రా
రాజులవంటిధూర్తులిటరాకకువేతురొవేచిచూసెదన్

Tuesday, December 16, 2014

42-- పద్యరచన - న్యస్తాక్షరి-19

అంశం- దాఁగుడుమూఁతలు.
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల.
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘బా’
రెండవపాదం ఆఱవ అక్షరం ‘వే’
మూడవపాదం పదవ అక్షరం ‘దా’
నాలుగవపాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘సం’
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 12/15/2014 12:10:00 [AM]

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :
లక్ష్మీదేవి చెప్పారు...
బాసనుఁజేసితీవనుచు భాగ్యమునాదని పొంగిపోతి, నీ
కోసమె యెల్లవేళలను కోటివరమ్ముల కోరుకొంటి, నీ
దాసిగసేవఁజేసితిని దాగుడుమూతలనాడుచుంటివే?
నాసముఖమ్ముఁజేరవొకొ, నందకుమారుడ! సందెవేళలో?
డిసెంబర్ 15, 2014 8:04 [AM]

A.Satyanarayana Reddy చెప్పారు...
బాగగు నాకు నో చెలియ! భాగిని గా నువు నాకు చిక్కినన్
రాగము పంచ వే యిటకు రమ్ముసుహాసిని మంజు భాషిణీ
దాగుడు మూతలేల సఖి! దాచకు నీ హృదిలోని కోర్కెలన్
సాగును జీవితమ్ము నువు సారధి వైనను సంతసమ్ముగన్
డిసెంబర్ 15, 2014 10:04 [PM]

Monday, December 8, 2014

41-- పద్యరచన - 758 (గృహ ప్రవేశం)
కవిమిత్రులారా, మన కవిమిత్రులు చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారు
ఈరోజు నూతన గృహపవేశ మహోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా
వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

నూతనగృహప్రవేశవినోదవేళ
సకలదేవతల్ గరుణతో చంద్రమౌళి
సూర్యనారాయణకు పెక్కు శుభము లొసఁగ
గా నపేక్షించు మా శుభాకాంక్ష లివియె.

వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 12/07/2014 12:05:00 [AM]

కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి చెప్పారు...
శ్రీ చంద్రమౌళి సూర్య నారాయణ ( సూరి అన్నాను ఏమీ అనుకోకండీ...) గారికి నూత్న గృహప్రవేశ ఉత్సవ శుభాకాంక్షలతో..
చంద్రమౌళీశు కృపనంది సవ్యముగను
సూర్య నారాయణుని దయ చొప్పడగను
భోగ భాగ్యమ్ములన్నియు పొంది " సూరి "
నూత్న గృహమందు చక్కగా నుండవలయు.
డిసెంబర్ 07, 2014 7:56 [AM]

Timmaji Rao Kembai చెప్పారు...
చిరంజీవి చంద్రమౌళికి శుభాశీస్సులు
కలలు సాకారముగ నిల్లుగట్టినావు
ప్రేమ బంధమ్ములగు భార్యపిల్లలుండ
వలపుతలపులు నీయెద తలుపు దీయ
శాంతి సౌఖ్యము లందుము చంద్రమౌళి

Saturday, December 6, 2014

40 - సమస్యా పూరణం - 1559 (సానిపొందు మోక్షసాధకమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సానిపొందు మోక్షసాధకమ్ము".
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది కంది శంకరయ్య వద్ద 12/06/2014 12:10:00 AM
కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు :

వసంత కిశోర్ చెప్పారు...
సమధిహార ప్రణయ ♦ సామ్రాజ్య మందున
భార్యయె దొరసాని ♦ భర్త కెపుడు !
మధుర మంజులంబు ♦ మగనికి, తన దొర
సాని పొందు, మోక్ష ♦ సాధకమ్ము !
డిసెంబర్ 06, 2014 12:52 AM

కె.ఈశ్వరప్ప గారి పూరణ
కామి గాక మోక్ష గామి గాడనియెడి
మూర్ఖచిత్తు డొకడు మొ౦డి గాను
సానిపొందు మోక్ష సాధకమ్ము యనగ
నరకమందు జచ్చె తిరుగు లేక

subbarao చెప్పారు...
వలదు వలదు నీకు వగలాడి యైనట్టి
సాని పొందు ,మోక్ష సాధకమ్ము
శివుని నామ జపము జేయుట యేయిల
నెంత మంచి జేయ నంత మేలు
డిసెంబర్ 06, 2014 1:25 AM

Chandramouli Suryanarayana చెప్పారు...
పాప పంకిలంబు వలదురా నీకేల
సానిపొందు - మోక్షసాధకమ్ము
భక్తిమార్గమేర - పరమేశ్వరుని నీవు
శక్తి కొలదికొలువ ముక్తికలుగు
డిసెంబర్ 06, 2014 1:56 AM

B.S.S.PRASAD చెప్పారు...
కష్ట నష్ట మందు ఇష్ట సఖి వెరసి
ప్రేమ పంచి యిచ్చు ప్రియము గాను
కంటి పాపగ నను కనిబెట్టు నాదొర
సాని పొందు మోక్ష సాధ కమ్ము
డిసెంబర్ 06, 2014 5:57 AM

sailaja చెప్పారు...
కష్టసుఖములందు కలికి మాలక్ష్మియై
నీడవోలె పతిని వీడి పోక
నర్ధ భాగమగుచు ననుసరించెడి దొర
సాని పొందు , మోక్ష సాధకమ్ము
డిసెంబర్ 06, 2014 11:05 AM