Monday, October 27, 2014

32 -- సమస్యా పూరణం – 1538 (హరి హరికిన్ హరిని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరి హరికిన్ హరినిఁ జూపి హరియింపు మనెన్.
 గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు:
Chandramouli Suryanarayana చెప్పారు...
విరహిణి యాకృష్ణమనో
హరి హరికిన్ హరిని జూపి హరియించమనెన్
కరుణను శశి కలిగించెడు
విరహపు తాపంపు బాధ వెన్నెల యందున్((హరికిని=చంద్రుని)్
ి

Thursday, October 23, 2014

31 - పద్యరచన - 715 ( దీపావళి శుభాకాంక్షలు )

కవిమిత్రులారా,

దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పద్యరచన చేయండి.
 గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు:

krkr చెప్పారు...


ఆశ్వీజ మాసము అంతమయ్యే వేళ పండుగ శోభతో పరిఢ విల్లు
మంగళ స్నానాలు మంజుల గీతాలు కట్నాలు కానుకల్ కనుల విందు
పులిహోర ,బొబ్బట్లు మురిపించు శాఖముల్ భోజన ప్రియులకు బొజ్జ నింపు
దీప కాంతుల చేత దీపించు భవనాలు "కాకర వత్తుల" కాంతి పుటలు
మున్ను అల్లుళ్ళ అలుకలు ముచ్చటగను
"బాపు"బొమ్మల నవ్వుల బాణ సంచ
"బాంబు"పేల్చెడి సరదాల బావ గార్లు
తార జువ్వలు వెలిగించు తార లంత
కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు
సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి చెప్పారు...
జీవితమందు క్లేశములఁ క్షీణతనొందగఁజేసి దివ్యమౌ
భావన గల్గఁజేసి పరిభావములెల్ల తొలంగఁజేయుచున్
ధీవరపుణ్యకీర్తులయి తేజమునందగ జేయునట్టి దీ
పావళి సర్వసౌఖ్యకరమై యలరించు కవిత్వమూర్తులన్. 
Timmaji Rao Kembai చెప్పారు...
పూజ్యులు గురుదేవులుశంకరయ్యగారికి కవిమిత్రులకు,బ్లాగువీక్షకులకు అందరికి దీపావళి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
పద్య రచన
చక్కటి చిత్రము నందున
పిక్కటిలగ దీపములను పేర్చిన ముదితా!
మక్కువ నభి నందనలను
నొక్క కవియు జెప్పడాయె నుత్సాహముగా
అందరి తరఫున నేనభి
నందనలను తెలుపుచుంటి నందుకొనుమునీ
చందముమెచ్చగ నత్త యు
బంధు జనము ప్రీతి నొంద వాసిన్ గనుమా

Saturday, October 18, 2014

30 -- సమస్యా పూరణం – 1534 (గంగను మున్గి పాపముల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన పూరన ఇది...
గంగను మున్గి పాపములఁ గట్టుక వచ్చితి మయ్యొ దైవమా!
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.
 గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు:
శ్రీపతిశాస్త్రి చెప్పారు...
శ్రీగురుభ్యోనమః

బంగరు భూమి భారతము పావనితీర్థము పారుచుండగా
మంగళమాయె జీవులకు మానవ జాతులు స్వార్థచిత్తులై
దొంగలవోలె సంపదలు దోచిరి, దుష్ట దురూహబుద్ధిదుర్
గంగను మున్గి పాపములఁ గట్టుక వచ్చితి మయ్యొ దైవమా!

దుష్ట దురూహబుద్ధిదుర్గంగ = దుష్టమైన చెడ్డ ఊహలు కలిగిన బుద్ధి యనెడు కలుషిత నీరు.

Tuesday, October 14, 2014

29 -- పద్యరచన - 706 ( తల్లి )

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

 గారి శంకరాభరణం లో నాకు నచ్చిన పద్యాలు:
Shankaraiah Boddu చెప్పారు...
వంటకుపక్రమించి పసిపాపను లాలన చేయు తల్లియై
కంటికి రెప్పచందమున కాచుచు బిడ్డను నిద్ర బుచ్చగా
తుంటరి బాలచేష్టలను తొల్లిగ జూచుచు సంబరమ్ముతో
వంటను విస్మరించినది బాలుని చూపులు మత్తుగొల్పగన్!
శ్రీగురుభ్యోనమ:

అల్లారు ముద్దు సూనుని
నుల్లాసముతోడ ప్రేమనూయలలూపన్
కల్లాకపటం బెరుగని
తల్లీ నీ సేవ చేత ధన్యుండయ్యెన్.